COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Privacy Policy

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân khách hàng (bên dưới gọi tắt là thông tin cá nhân) của công ty TNHH SHIN-EI SANGYO (bên dưới gọi tắt là công ty) như sau: Công ty có ý tưởng nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng khi xử lý thông tin cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc,quy định về thông tin cá nhân cũng như cẩn trọng thích hợp khi sử dụng thông tin cá nhân.

Phạm vi áp dụng chế độ bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng khi công ty xin thông tin cá nhân như sau: Khi xin những thông tin cá nhân không có trong quy định bên dưới thì cần nêu rõ mục đích sử dụng.

Cung cấp cho người khác (bên thứ ba)

Ngoại trừ những trường hợp bên dưới, công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác

Quản lý an toàn

Công ty thực hiện các biện pháp thích hợp và cần thiết để quản lý an toàn và tránh tổn thất hay mất mát, rò rỉ thông tin cá nhân.

Khác

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, có những trường hợp công ty sẽ thực hiện thay đổi, cải tiến chính sách bảo mật hay những quy định khác theo pháp lệnh.Công ty sẽ thông báo trên trang web nếu có thay đổi.