COLS by Shin-ei custom order laboratory system

language

Các ví dụCase

CaseDanh sách các sản phẩm sản xuất

Gloveboxes

Hộp găng tay ở điểm sương thấp

Khách hàng: Đại học, cơ quan nghiên cứu Là hộp găn…Read More

Hộp găng tay thay 3 loại ga liên tiếp

Khách hàng: nhà sản xuất thiết bị chính xác/ phụ k…Read More

Hộp găng tay chống cháy nổ

Khách hàng: nhà sản xuất hóa chất Là hộp găng tay …Read More

Hộp khung nhôm sạch

Khách hàng: Đại học, cơ quan nghiên cứu Là hộp găn…Read More

Hộp găng tay hút ẩm

Khách hàng: nhà sản xuất thiết bị chính xác và lin…Read More

Desiccators

Thiết bị hút ẩm thay đổi khí N2

Khách hàng: nhà sản xuất chất bán dẫn và linh kiện…Read More

Thiết bị hút ẩm dùng trong bảo quản đĩa bán dẫn

Khách hàng: nhà sản xuất chất bán dẫn và tinh thể …Read More

Thiết bị hút ẩm đổi 5 phòng gas kín độc lập

Khách hàng: nhà sản xuất chất bán dẫn và linh kiện…Read More

Xe sạch dùng pin

Khách hàng: nhà sản xuất thiết bị chính xác/ phụ k…Read More

Fume hoods

Bệ làm việc thải khí khung nhôm & mui xả khí

Khách hàng: Những nhà sản xuất sơn Khi phát triển …Read More

Tủ hút ẩm PVC bảo vệ dược phẩm

Khách hàng: nhà sản xuất y dược phẩm Được sản xuất…Read More

Mui xả khí sử dụng thiết bị khung nhôm

Khách hàng: người dùng thiết bị đo trong trường đạ…Read More

Tủ hút ẩm sản xuất bằng thép không gỉ

Khách hàng: nhà sản xuất sản phẩm như chất bán dẫn…Read More